Yhdistyksen säännöt

GB Gym ry, Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 27.3.2013 (Päivitetty 2021)

TOIMINTASÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja perustamisaika

Yhdistyksen nimi on GB Gym ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu 18. tammikuuta 2004.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kamppailu-urheilun harjoittelu ja harjoittelun sekä kilpailu- ja valmennustoiminnan kehittäminen. Harjoittelun tarkoituksena on ylläpitää yhdistyksen jäsenistön terveyttä, parantaa heidän fyysistä kuntoaan ja tukea heidän taidollista kehittymistään. Lisäksi pyrkimyksenä on kasvattaa jäsenistön urheiluhenkeä ja pysyvää kiinnostusta kamppailu-urheiluun ja siinä kilpailemiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. järjestää kamppailu-urheiluharjoituksia, muita liikuntaharjoituksia, kilpailuja ja koulutustilaisuuksia
 2. hankkii harjoitteluun ja yhdistystoimintaan tarvittavia välineitä
 3. järjestää näytöksiä, kursseja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä sitoutuu maksamaan jäsenmaksun. Varsinaista jäsenyyttä edeltää koejäsenyys, joka kestää kymmenen (10) viikkoa. Koejäsenyyden aikana henkilön on erityisesti osoitettava, että hän voi harjoitella turvallisesti sekä yksin että muiden kanssa, käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan ja noudattaa harjoituksen vetäjän ohjeita. Kymmenen (10) viikon jälkeen koejäsenestä tulee varsinainen jäsen, ellei yhdistyksen hallitus ole toisin päättänyt. Koejäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisen jäsenen velvollisuudet ovat samat kuin koejäsenellä mutta hänellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä erittäin merkittävästi yhdistyksen toimintaa edistäneen henkilön. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Lisäksi jäsen katsotaan automaattisesti eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta. Edellä mainituista syistä johtuvaa eroa ei ilmoiteta asianomaiselle erikseen. Eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; tai jos hän toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta; tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätös tulee voimaan heti. Jos asianomaista ei muuten tavoiteta, niin erottamispäätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) vuorokautta sen jälkeen, kun päätös on lähetetty erotetulle kirjatussa kirjeessä. Asianomaisella jäsenellä on oikeus selityksen antamiseen asiassa paitsi, kun erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Selityksen antamisesta on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kymmenen (10) vuorokauden sisällä erottamispäätöksen tiedoksi antamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5. Jäsen- ja harjoitusmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Harjoitustilojen käytöstä yhdistys perii harjoitusmaksun, jonka suuruudesta päättää hallitus. Harjoitusmaksujen arviot tulevalle kalenterivuodelle tulee esitellä yhdistyksen syyskokouksessa toimintasuunnitelman yhteydessä.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen harjoitusmaksujen maksamisesta enintään kalenterivuodeksi kerrallaan, mikäli kyseinen henkilö on tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Erityisesti kilpailumenestystä ja -aktiivisuutta sekä aktiivista ohjaus- tai valmennustoimintaa pidetään vapautusperusteena.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä maksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-9 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. edustaa yhdistystä
 2. toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
 3. johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 4. vastata yhdistyksen taloudesta
 5. pitää jäsenluetteloa
 6. tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 8. hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 9. päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista ja tarvittaessa erottaa jäsenet
 10. valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille /tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Jäsenten on mahdollista osallistua yhdistyksen vuosikokouksiin etäyhteydellä. Koe- ja kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. päätetään kokous.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana vuonna sekä tarvittavat lajijaostot
 7. päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 8. vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 12. päätetään kullekin lajijaostolle vastuuhenkilö
 13. päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. päätetään kokous.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Pöytäkirja

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä valittujen tarkastajien on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.